بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک

7,000,000 تومان

بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 200 آمپر 3 فاز اتوماتیک