بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک

8,000,000 تومان

بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 250 آمپر 3 فاز اتوماتیک