بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک

9,000,000 تومان

بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 300 آمپر 3 فاز اتوماتیک