بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک

10,000,000 تومان

بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 350 آمپر 3 فاز اتوماتیک