بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک

11,000,000 تومان

بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 400 آمپر 3 فاز اتوماتیک