بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک

12,000,000 تومان

بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک

توضیحات

بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک
بانک خازنی 450 آمپر 3 فاز اتوماتیک